ارسال رویداد به وب سرویس مشتری

شرح
ارسال رویداد به وب سرویس مشتری
آدرس وب سرویس
آدرس وب سرویس اعلام شده از سمت مشتری
متد ارسال
POST
اطلاعات ارسالی در متن درخواست به صورت JSON
				
					{
“eventType”: “Message”,
“token”: “”,
“uniqueId”: “”,
“mobile”: “”,
“message”: “”,
“status”: “”,
“file”: {
“mimeType”: “”,
“name”: “”,
“data”: “”
}
}
				
			
نوع رویداد ارسالی
پیام
تغییر وضعیت
eventType
Message
Status
توکن حساب کاربری
token
کد یکتایی پیام
uniqueId
شماره موبایل طرف مقابل پیام
mobile
متن پیام
message
وضعیت پیام (برای رویداد تغییر وضعیت)
EROR:خطا در ارسال
PENDING:ارسال نشده
SERVER:ارسال شده
DEVICE:دریافت شده
READ:خوانده شده
PLAYED:اجرا شده(پیام های صوتی)
status
ERROR
PENDING
SERVER
DEVICE
READ
PLAYED
در صورتی که پیام از نوع فایل باشد
نوع فایل
نام فایل
محتوای فایل به صورت Base 64
file
mimeType
name
data

در صورت درخواست مشاوره فرم ذیل را تکمیل نموده تا کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیرند.

برای تست کردن وال مسیج فرم ذیل را تکمیل نموده و از سه روز سرویس تست استفاده نمایید.